Tooltip
Dava Dilekçeleri
Dilekçe Adı
(….) TL Ödenen Tazminatın Rucuan Yasal Faizi İle Tahsili İstemi- Dava Dilek...
Acz Nedeniyle Doğrudan İflas Dava Dilekçesi
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suç Duyurusu
Ad Değişikliğine Dair Kararın Kaldırılması İsteği - Dava Dilekçesi
Ad Değişikliğine İtiraz - Dava Dilekçesi
Adam Öldürme - Azmettirme (Sanık)
Adam Öldürme - Öldürmeye Teşebbüs – Temyiz (Sanık)
Adın Değiştirilmesi Kararının Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği
Adın Değiştirilmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği
Adın Değiştirilmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği - 1
Adi Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesi İstemi – Dava Dilekçesi
Adli Kontrol Kararının Kaldırılması İstemi
Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesi Dilekçe Örneği
Adli Sicil Kaydı
Adli Sicil Kaydı Ehliyet
Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği
Adli Yardım Dilekçe Örneği
Ağaçları Kesilmesinin Engellenmesi İhtiyati Tedbir Dilekçe Örneği
Aile Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi İstemi Dava Dilekçesi
Aile Konutu - İpoteğin İptali (Dava Dilekçesi)
Aile Konutu Şerhi – Eşlerin Rızası – Elbirliği Mülkiyeti (Davalı)
Aile Konutunun Kira Sözleşmesinin Feshine İzin Verilemesine İlişkin Dava Di...
Aile Yurdu Kurulmasının Tesciline Dair Dava Dilekçesi Örneği
Ailenin Korunması – Tedbir İstemi – Dava Dilekçesi
Ailenin Korunması – Tedbir Talebi – Şikayet Başvurusu
Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma - Dava Dilekçesi
Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma - Dava Dilekçesi 2
Alacak Davası – Aidat ve Ortak Gider Borçları ile Gecikme Tazminatının Öden...
Alacak Davası - Dava Dilekçesi
Alacak Davası - Fatura Bedelinin Ödenmesi İstemi - Dava Dilekçesi
Alacak Davası - Sebepsiz Zenginleşme - Dava Dilekçesi
Alacak Davası – Seçimlik Borç – Dava Dilekçesi
Alacak Davası - Yetkisizlik Kararı - Temyiz (Davacı)
Alacak Davası -Küçüğün Gelirlerinin Kullanılması Nedeniyle - Dava Dilekçesi
Alacak Davası -Sözleşmeden Doğan - Dava Dilekçesi
Amme Alacağına Dayalı Ödeme Emrinin İptali - Karar Düzeltme - Yürütmenin Du...
Anayasaya Aykırılık İtirazı
Anlaşmalı Boşanma - Dava Dilekçesi
Anlaşmalı Boşanma – Dava Dilekçesi
Apartman Görevlisine Ait Dairesinin Boşaltılmaması Halinde Verilecek Dilekç...
Ara Karardan Rücu – Emsal Ücret Araştırması Yapılması Talebi (Davalı)
Aracın Pert Olması - Sigorta Bedelini Talep (Davalı)
Araç Hasarının Şüpheli Olması - Hasar Tespiti Talebi (Dava Dilekçesi)
Araç Satışı - Peşin Satış - İspat Külfeti (Davalı)
Araçta Maddi Hasar – Sigorta Bedeli - Rücuen Tazminat - Temyize Yanıt (Dava...
Araçta Maddi Hasar - Sigorta Bedeli - Rücuen Tazminat (Dava Dilekçesi)
Arazi Kaymasının Tespiti Ve Elatmanın Önlenmesi İstemi - Dava Dilekçesi
Arazi tescili - Dava Dilekçesi
Arsa Payı Düzeltilmesi
Arsaya Yapılan Yapının Yıkılmasına Dair Tapunun İptali İstemi Dava Dilekçes...
Askeri Mahkemece Verilen Tutuklama Kararına İtiraz
Ayıplı Mal Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesine Dair Dava Dilekçesi Örneği
Ayrılık Kararı İstemine Dair Dava Dilekçesi Örneği
Ayrılık Süresinin Bitmesi Sebebiyle Boşanma - Dava Dilekçesi
Ba, Bs Formlarının Verilmemesi Nedeniyle Kesilen Cezalara Karşı Dava Dilekç...
Baba Adının Düzeltilmesine Dair Dava Dilekçesi Örneği
Babalığın Hükmen Belirlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği
Babalığın Hükmen Tayinine Dair Dava Dilekçesi Örneği
Bağımsız Bölüm Devrinde Kiracı Tahliye Etmezse C. Başsavcılığına Verilecek ...
Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilmesi
Bağımsız Bölümünden Geçme İzni Vermeme Nedeniyle Dava Dilekçesi
BAĞ-KUR Basamak Yükseltme İstemi Dava Dilekçesi
Bakımı Üstelenen Kurumun Açacağı Dava Dilekçesi Örneği
Bankanın Bilgi Dışında Çektiği Paranın İadesi Talebi (Dava Dilekçesi)
Beden Gücü Kaybından Dolayı Açılan Davaya İlişkin Cevaba Cevap Dilekçesi
Bedensel Zarar - Maddi Tazminat – Manevi Tazminat(Dava Dilekçesi)
Belediye Encümen Kararının İptaline İlişkin Dava Dilekçesi Örneği
Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi (Parselasyon-İmar Uygulaması)
Belirli Süreli Sözleşmenin Belirsiz Hale Gelmesi Dava Dilekçesi
Bıçakla Yaralama Suç Duyurusu
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi
Bilişim Sistemine Girme Suç Duyurusu
Bilişim Sistemleri Ve Bankayı Vasıta Kullanarak Dolandırıcılık - Temyiz (S...
Bilişim Sistemleri Ve Bankayı Vasıta Kullanarak Dolandırıcılık - Temyiz (Sa...
Binadaki Eşyaların Tespiti İstem Dilekçesi Örneği
Binadaki Faydalı ve Zorunlu ve Lüks Masraflarla İlgili Yapımların Tespiti İ...
Birlikte Evlat Edinme İstek Dilekçesi Örneği
Borçlu Olmadığımın Tespiti (Olumsuz Tespit) İstemi - Dava Dilekçesi
Borçlu Olmadığının Tespiti, İhtiyati Tedbir Dilekçe Örneği
Borçlunun Tasarrufunun İptali İstemi - Dava Dilekçesi
Boşandığı Eşin Soyadını Kullanma İzin Talebi - Dava Dilekçesi - 1
Boşandığı Eşin Soyadını Kullanma İzin Talebi (Dava dilekçesi)
Boşanma - Bilirkişi Raporu -Tanık Beyanları ve Esasa İlişkin Beyan (Davacı)
Boşanma - Esas Hakkında Beyan (Davalı)
Boşanma - Maddi Manevi Tazminat İstemi - Dava Dilekçesi
Boşanma - Maddi Tazminat – Manevi Tazminat (Dava Dilekçesi)
Boşanma – Maddi Tazminat – Manevi Tazminat (Davalı)
Boşanma - Ortak hayatın kurulamaması- Dava Dilekçesi
Boşanma - Tanık Beyanları ve Esas Hakkında Beyan (Davalı)
Boşanma - Tanık ve Esas Hakkında Beyan (Davalı)
Boşanma - Tanıma ve Tenfiz (Dava Dilekçesi)
Boşanma - Tedbir Nafakası - Dava Dilekçesi
Boşanma - Temyiz (Davacı)
Boşanma - Uzman Raporu Hakkında Beyan (Davalı)
Boşanma Sonrası Soyadı Kullanmaya İlişkin Dava Dilekçesi Örneği
Bölge İdare Mahkemesine İtiraz Dilekçesi
Cana Kast ve Pek Fena Muamele Sebebiyle Boşanma - Dava Dilekçesi
Cari Hesap Alacağına Dalyalı İlamsız Takip - İtirazın İptali - İspat Yükü (...
Cari Hesap Alacak Davası - Birleştirme Talebi (Dava Dilekçesi)
Cep Telefonu Çalınması Suç Duyurusu
Cevap Süresinin Uzatılması İstemi Dilekçesi
Ceza İnfazının Ertelenmesi İstemi
Cinsel Taciz Nedeniyle Maddi Tazminat (Dava Dilekçesi)
Cinsiyet Değişikliği - Dava Dilekçesi Örneği (3)
Cinsiyet Değişikliğine Dair Dava Dilekçesi Örneği
Cinsiyet Değişikliğine Dair Dava Dilekçesi Örneği (2)
Cumhurbaşkanlığından Af İstemi
Çalınan Araç İçin Sigorta Bedelinin Talebi (Dava Dilekçesi)
Çekilmezlik Hali
Çocuğun Cinsel İstismarı Suç Duyurusu
Çocuğun Malının Sarfına İzin Verilmesi Dilekçe Örneği
Çocuk Hakkında Koruma Kararı Verilmesi İstem Dilekçesi Örneği
Çocuk için Nafaka Takdiri Dava Dilekçesi Örneği
Çocuk Mallarının Korunması İstem Dilekçesi Örneği
Çocuk Teslimine ilişkin İcra Emrine Aykırı Davranma Nedeniyle Şikayet Dilek...
Çocuk Yardım Nafakası (Davalı)
Danıştay Temyiz Dava Dilekçesi Örneği
Darp - Hakaret - Zorla Alıkoyma - Tehdit (Şikayetçi)
Dava Dosyalarının Birleştirilmesi İstemine Dair Dilekçe Örneği
Davaların Ayrılması İstemi Dava Dilekçesi
Davaların Ayrılması İstemine Dair Dilekçe Örneği
Davanın Nakli İstemi
Değer Tespiti Dilekçe Örneği
Delil Tespitine İtiraz Dilekçe Örneği
Denetçinin Mahkemece Atanması
Derneğin Feshi ve Faaliyetten Alıkoyulmasına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği
Derneğin Feshi ve Faaliyetten Alıkoyulmasına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği ...
Derneğin Feshine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği
Derneğin Feshine İlişkin Davaname Örneği (2)
Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespitine İlişkin Dilekçe Örneği
Derneğin Olağanüstü Toplantıya Çağrılmasına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği
Dernek Genel Kurul Kararının İptali Davası Dilekçe Örneği
Dernek Genel Kurul Kararının İptali Davası Dilekçe Örneği (2)
Dernek Üyeliğinden Çıkarılma Kararının İptali - Dava Dilekçesi (2)
Dernek Üyeliğinden Çıkarılma Kararının İptali Dava Dilekçesi Örneği
Destekten Yoksun Kalma – Maddi Tazminat - Manevi Tazminat (Davacı)
Destekten Yoksun Kalma – Maddi Tazminat (Davalı)
Destekten Yoksun Kalma - Manevi Tazminat – Delil Listesi (Davalı)
Destekten Yoksun Kalma - Manevi Tazminat (Dava Dilekçesi)
Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Dair Dava Dilekçesi Örneği
Doğum Günü (Yaş) Düzeltmesi - Dava Dilekçesi (3)
Doğum Günü (Yaş) Düzeltmesi Dava Dilekçesi Örneği (1)
Doğum Günü (Yaş) Düzeltmesi Dava Dilekçesi Örneği (2)
Doktor Hatası - Adli Tıp Raporuna İtiraz (Sanık)
Doktor Kusurundan Kaynaklı Açılan Davaya İlişkin Cevaba Cevap Dilekçesi
Doktor Ve Doktoru Çalıştıran Hastanenin Sorumluluklarının Tespitine İlişkin...
Dolandırıcılık Suç Duyurusu
Düzeltme Şikayet Başvurusunun Reddi İşleminin İptali İstemi
Ecrimisil - Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan (Davalı)
Ecrimisil - Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan (Davalı) 1
Ecrimisil - Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan 2 (Davalı)
Ecrimisil - Kira Geliri (Dava Dilekçesi)
Ecrimisil - Temyiz (Davacı)
Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği 1
Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği 2
Ecrimisil İhbarnemesinin İptali İstemi
Ecrimisil İsteğine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği
Ehliyetin Geri Alınması Cezasına İtiraz Dilekçesi
Ek Temyiz Dilekçesi (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması)
Eklentinin Tapuya Tescili
El Atmanın Önlenmesi – Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği
El Atmanın Önlenmesi – Kal Davası Dilekçe Örneği
El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi Örneği
El atmanın Önlenmesi ve Tespite Dair Dava Dilekçesi Örneği
El Atmanın Önlenmesi ve Zilyetliğin Korunması İstemine Dair Dava Dilekçesi ...
El Koyma Kararının Kaldırılması İstemi
Elatmanın Önlenmesi - Ecrimisil (Dava Dilekçesi)
Elatmanın Önlenmesi - Ecrimisil (Dava Dilekçesi) (2)
Elatmanın Önlenmesi İstemi Dilekçesi
Elatmanın Önlenmesi İstemi Dilekçesi (2)
Elatmanın Önlenmesi İstemi Dilekçesi (3)
Elatmanın Önlenmesi, Dava Sonuna Kadar İhtiyati Tedbir Konulması Talepli Da...
Elatmanın Önlenmesi, İhtiyati Tedbir Dava Dilekçesi Örneği
Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesine Dair Dava Dilekçesi...
Elektrik Akımına Kapılma Neticesinde Beden Gücü Kaybı Sebebiyle Maddi, Mane...
Elektrik Hırsızlığı (Sanık)
Emniyeti Suistimal - Hırsızlık – Temyiz (Sanık)
Emsal Ücret Araştırması - Ara Karardan Rücu (Davalı)
Emsal Ücret Araştırması İçin Gerekli Bilgiler (Davalı)
Emsal Ücret Araştırması İşçi Vekili Talebi
Encümen Kararının İptali (Dava Dilekçesi)
Ergin (Rüşt) Kılınma Dava Dilekçesi Örneği
Eski Hale Getirme - Manevi Tazminat (Dava Dilekçesi)
Eski Hale Getirme Dilekçe Örneği
Eski Hale Getirme İstemi
Eşin Borçlularının Ödemelerini Kendisine Yapılmasına İlişkin İstem Dilekçes...
Eşin Tasarruf Ehliyetinin Sınırlanmasının Değiştirilmesi veya Kaldırılmasın...
Eşin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasına İlişkin Dilekçe Örneği
Eşine Şiddet Uygulayan Kişi Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına Verilecek Şi...
Evlat Edinme Kararının Verilmesine Dair Dava Dilekçesi Örneği
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasına Dair Dava Dilekçesi Örneği
Evlenme Başvurusunun Reddine İtiraz Hakkında Dilekçesi Örneği
Evlenme İzin İsteğine Dair Dava Dilekçesi Örneği
Evliliğin Mutlak Butlanına Karar Verilmesine Dair Dava Dilekçesi Örneği
Evlilik Birliğinin Giderlerine Katılmayan Eşin Alacaklarının Tahsiline İliş...
Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma ve Tedbir Nafakası İstemi D...
Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası Dilekçesi
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma - Dava Dilekçesi
Evlilik Birliğinin Temsil Yetkisinin Kaldırılmasına Dair Dava Dilekçesi Örn...
Evlilik Dışı Doğan Çocuk - Velayet (Dava Dilekçesi)
Sayfa / 4